संपर्क

कार्यालय अधिकारी संपर्क क्रमांक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपिन शर्मा ०२२-२२१५१४५१ (जा.व्या.कें)
०२२-२६८७०८०० (अंधेरी)
सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (‍प्रशासन) श्री. ए. एस. रंगा नाईक ०२२-२६८७१९२१
सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (विशेष प्रकल्प) श्री. पोपट मलिकनेर ०२२-२६८७१९२१
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी - १
(मुंबई)
श्री. रवि कटकधोंड ०२२-२६८७१६४१
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी - २
(पुणे)
श्रीमती फरोग मुकादम ०२२-२६८७०१४२
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी - ३
(मराठवाडा)
श्री. संजक काटकर ०२२-२६८७०३२४
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी - ४ ‍
(विदर्भ)
श्री. अजय मोरे ०२२-२६८७२८३८
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) श्री. जितेंद्र काकुस्ते ०२२- २६८७९९५६
मुख्य लेखा अधिकारी श्री. नारायण रिंगणे ०२२-२६८७३२७६
मुख्य अभियंता (मुख्यालय) श्री. एस. आर. तुपे ०२२-२६८७१६३४
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पर्यावरण) अतिरिक्त कार्यभार श्री. एस. आर. तुपे ०२२-२६८७१६३४
महाव्यवस्थापक (विधी) श्रीमती स्मिता चावरे ०२२-२६८७०९३१
मुख्य नियोजक श्रीमती प्रतिभा भदाणे ०२२-२६८७००९३
मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री. संतोष वारीक ०२२-२६८७११४४
तांत्रिक सल्लागार श्री. पी गी राठोड ०२२-२६८७०६७३
महाव्यवस्थापक (भूमी) अतिरिक्त कार्यभार श्री. अभिजित घोरपडे ०२२-२६८७००५२
महाव्यवस्थापक (भूसंपादन)
अतिरिक्त कार्यभार
श्री. जितेंद्र काकुस्ते ०२२- २६८७९९५६
महाव्यवस्थापक (मनुष्य बळ विकास) श्री. अभिजित घोरपडे ०२२-२६८७०३३८
महाव्यवस्थापक (विपणन) श्री. अभिजित घोरपडे ०२२-२६८७९९५७
महाव्यवस्थापक (जनसंपर्क) श्री. अभिजित घोरपडे ०२२-२६८७००७८
महाव्यवस्थापक (माहिती तंत्रज्ञान) श्री. विनोद जाधव ०२२-२६८७२०७४

मुख्यालय

"उद्योग सारथी", मरोळ उद्योगिक क्षेत्र,
महाकाली गुफा मार्ग, अंधेरी (पूर्व)
मुंबई-४०० ०९३
दूरध्वनी: +९१-२२-२६८७००५२/५४/२७
जीएसटी नंबर: 27AAACM3560C1ZV

येथे आम्हाला शोधा

मऔविमहामंडळाचे अधिकृत संकेतस्थळ असून © सर्व हक्क राखीव आहेत
सेन्टम टेक्नोलॉजी व्दारे तांत्रिक सर्मथन