संचालक मंडळ

पद नाव संपर्क क्रमांक ईमेल
अध्यक्ष
मा.ना. श्री. सुभाष देसाई
मंत्री (उद्योग)
दूरध्वनी क्र.: २२०२२५२५०
फॅक्स: २२०२२५३६२
min.industry@maharashtra.gov.in
उपाध्यक्षा
मा. आदिती तटकरे
राज्यमंत्री (उद्योग)
दूरध्वनी क्र.:२२०२७०७५
फॅक्स: २२०२२९२४
mos-imtsp@gov.in
सदस्य
श्री.दिनेश वाघमारे, भा.प्र.से
प्रधान सचिव, ऊर्जा तथा व्यवस्थापकीय संचालक, (अतिरिक्ता कार्यभार) महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, सुत्रधारी कंपनी अतिरिक्त कार्यभार
दूरध्वनी क्र.: २२०२६७६७,
२२०२६७६७,
२२६१९४००
फॅक्स: २२६५०७४१ ,
२२६१९६९९
psec.energy@maharashtra.gov.in
सदस्य
श्रीमती. आस्था लुतरा, भा.प्र.से.
व्य्वस्थावपकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ
दूरध्वनी क्र.: २२६९१८७७/७४
फॅक्स: २२६९१९१५ ,
२२६९१९१०
msfchead@mtnl.net.in
सदस्य
डॉ. नितीन बी. जावळे, भा.प्र.से.
व्यवस्थापकीय संचालक, सिकॉम
दूरध्वनी क्र. २८३९२००९/६६५७२७००,
६६५७२७९०
फॅक्स: २८३९१३८८
mdspa@sicomindia.com
सदस्य
श्री. अनिल दिग्गीकर, भा.प्र.से.
उपाध्यक्ष व मुख्य. कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा.
दूरध्वनी क्र.: २६५९२४९२,
६६४०५४०१
फॅक्स:२६५९०४९०
pa2vpmhada@gmail.com
सदस्यज सचिव
मा. डॉ. श्री.पी. अनबलगन
मुख्यय कार्यकारी अधिकारी
दूरध्वननी क्र. २६८७०८००
फॅक्स: २२१८८२०३
दूरध्वननी क्र.: २२१५१४५१,
२२१५१४५२ (WTC)
फॅक्स: २२१८८२०३(WTC)
ceo@midcindia.org
विशेष आमंत्रित
श्री.बलदेव सिंग, भा.प्र.से.
अप्पर मुख्य सचिव (उद्योग)
दूरध्वनी क्र.: २२०२५३९३,
२२०२७२८१
फॅक्स: २२८२४४४६
psec.industry@maharashtra.gov.in
विशेष आमंत्रित
डॉ संजय मुखर्जी, भा.प्र.से.
उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
दूरध्वनी क्र.: ६६५००९४०
फॅक्स: २२०२२५०९,
२२०२६६६५
cidcomdoffice@gmail.com
विशेष आमंत्रित
श्री. हर्षदिप कांबळे, भा.प्र.से.
विकास आयुक्ता (उद्योग)
दूरध्वननी क्र.: २२०२३५८४,
२२०२८६१६
फॅक्स: २२०२६८२६
didci@maharashtra.gov.in
विशेष आमंत्रित
श्री. अजय कोहिरकर, सचिव, जलसंपदा
व्यीवस्थायपन व लाभ क्षेत्र विकास
दूरध्वननी क्र.: २२०२३१०९
फॅक्स: २२८३१८१७
sec.cad@maharashtra.gov.in
विशेष आमंत्रित
श्री. अशोक शिंगारे, भा.प्र.से.
सदस्यष सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ
दूरध्वननी क्र.: २४०१०७०६
फॅक्स: २४०२३५१६
ms@mpcb.gov.in
विशेष आमंत्रित
श्री. बी. वेणुगोपाळ रेड्डी,
भा.प्र.से., व्यरवस्थारपकीय संचालक, (अतिरिक्तप कार्यभार) महाराष्ट्रर पेट्राकेमिकल्सा महामंडळ लि.
दूरध्वननी क्र.: २७७५१२७१
फॅक्स: २७७५१२७२
mpmpclmd1@gmail.com
विशेष आमंत्रित
श्री. प्रविण दराडे, भा.प्र.से.
व्यावस्थारपकीय संचालक, महाराष्ट्रस लघु उद्योग विकास महामंडळ
दूरध्वननी क्र.: २२६१७५६७
फॅक्स: २२६१४८२४
mdmssidc1@gmail.com

मुख्यालय

"उद्योग सारथी", मरोळ उद्योगिक क्षेत्र,
महाकाली गुफा मार्ग, अंधेरी (पूर्व)
मुंबई-४०० ०९३
दूरध्वनी: +९१-२२-२६८७००५२/५४/२७
जीएसटी नंबर: 27AAACM3560C1ZV

येथे आम्हाला शोधा

मऔविमहामंडळाचे अधिकृत संकेतस्थळ असून © सर्व हक्क राखीव आहेत
सेन्टम टेक्नोलॉजी व्दारे तांत्रिक सर्मथन