अभियांत्रिकी विभाग

नगर नियोजन विभाग

ऑपरेशन नंतर

नगर नियोजन विभाग

सुधारित इमारत आराखड्यास मान्यता

ओसी / बीसीसी देण्यात आली नसेल आणि अर्जदाराला विद्यमान मंजूर आराखड्यात काही बदल करायचे असतील तर ही सुधारित इमारत आराखडा मंजुरी अर्जदारासाठी आवश्यक असते.

राईट ऑफ वे

संबंधित सेवा पुरवठादाराकडून वीज जोडणी / गॅस कनेक्शन / ओएफसी कनेक्टिव्हिटी सेवा मिळवण्यासाठी राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) परवानगीसाठी अर्जदार / भूखंडधारक अर्ज करू शकतो. मऔवि महामंडळ 15 दिवसांच्या आत अर्जदार / भूखंडधारकाने सादर केलेल्या सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाइन अर्जाची छाननी करेल आणि प्रस्तावित कामाच्या / सेवा बाबत तपासणी केल्यानंतर आणि सेवांच्या योग्यतेची पुष्टी केल्यानंतर संबंधित सेवेसाठी राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) परवानगीसाठी ऑनलाईन डिमांड नोट उपलब्ध केली जाईल.

मुख्यालय

"उद्योग सारथी", मरोळ उद्योगिक क्षेत्र,
महाकाली गुफा मार्ग, अंधेरी (पूर्व)
मुंबई-४०० ०९३
दूरध्वनी: ०२२-४७४८८३१२/४७४८४६९९/४७४८४६७९
जीएसटी नंबर: 27AAACM3560C1ZV

येथे आम्हाला शोधा

मऔविमहामंडळाचे अधिकृत संकेतस्थळ असून © सर्व हक्क राखीव आहेत
सेन्टम टेक्नोलॉजी व्दारे तांत्रिक सर्मथन