खेळणी

महत्त्वाचे क्षेत्र

खेळणी

क्षेत्राचा सारांशरूपाने आढावा

  • राज्य राष्ट्रीय सकल उत्पादनात वाटा / जीएसडीपी (%): ०.१%
  • औद्योगिक राज्य राष्ट्रीय सकल उत्पादनात वाटा / जीएसडीपी (%): ०.२%
  • भारताच्या उत्पादनात वाटा (%): ४५% (खेळ व खेळणी एनआयसी३२४)
  • भारताच्या निर्यातीत वाटा (%): ३२.६%*

उपयुक्त परिसंस्था

  • राज्यात अनेक मोठे पुरवठादार, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आहेत (ईलिट प्लास्ट, जय प्रिसिजन)
  • वस्त्रोद्योग उद्याने जवळच्या अंतरावर आहेत व प्लास्टिक उत्पादक सहज उपलब्ध आहेत
  • राज्यातील उत्पादन सहाय्यक घटकांचा सर्वात मोठा उद्योगसमूह: वस्त्रोद्योग, ईएसडीएम, कापूस, प्लास्टिक व अन्य

महाराष्ट्रातील प्रमुख खेळणी उत्पादक उद्योग

प्रमुख खेळणी उत्पादक समूह

मुख्यालय

"उद्योग सारथी", मरोळ उद्योगिक क्षेत्र,
महाकाली गुफा मार्ग, अंधेरी (पूर्व)
मुंबई-४०० ०९३
दूरध्वनी: ०२२-४७४८८३१२/४७४८४६९९/४७४८४६७९
जीएसटी नंबर: 27AAACM3560C1ZV

येथे आम्हाला शोधा

मऔविमहामंडळाचे अधिकृत संकेतस्थळ असून © सर्व हक्क राखीव आहेत
सेन्टम टेक्नोलॉजी व्दारे तांत्रिक सर्मथन